TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb prostřednictvím www.topdoktor.cz společnosti TopDoktor CZ s.r.o.

O nás

 

Čl. 1. Základní ustanovení

Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je vymezit rozsah vzájemných práv a povinností smluvních stran vzniklých při poskytování Služeb prostřednictvím internetového portálu www.topdoktor.cz používáním aplikace (dále jen „Aplikace“). TopDoktor CZ s.r.o., IČO 179 19 983, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. 378689, e-mail: info@topdoktor.cz(dále jen „Společnost“), je provozovatelem internetového portálu www.topdoktor.cz, jehož prostřednictvím umožňuje používání Aplikace a využívání Služeb. Uživatel Aplikace (dále jako „Klient“) je fyzická osoba, která využívá Aplikaci a Služby, prostřednictvím portálu www.topdoktor.cz.

 

Služby, které Společnost prostřednictvím Aplikace poskytuje Klientům spočívají v tom, že Společnost umožní Klientovi využití interaktivního online kalendáře a rezervování si termínu pro vyšetření a/nebo online konzultaci u Klientem vybraného poskytovatele zdravotních služeb (dále také jako „lékař“) prostřednictvím Aplikace s využitím technických služeb, kterými jsou: a) služby managementu pacienta, b) e-mail notifikace, c) konto pacienta, d) služby zákaznické podpory, e) hodnocení lékařů, f) on-line konzultace (dále společně jen „technické služby“ nebo „Služby“). Služby, které Klientovi poskytuje vybraný poskytovatel zdravotních služeb spočívají v rezervaci vybraného termínu prostřednictvím Aplikace. Za poskytnuté Služby uhradí Klient Společnosti a vybranému poskytovateli zdravotních služeb prostřednictvím Společnosti odměnu dle čl. 9 těchto VOP. Služby poskytované Společností Klientům za žádných okolností nejsou a ani nesmí být považovány za poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), neboť tyto služby je oprávněn provádět pouze a výlučně poskytovatel zdravotních služeb, kterým Společnost není. Smlouva není smlouvou o péči o zdraví ve smyslu § 2636 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Společnost není účastníkem smluvních vztahů mezi Klientem a poskytovatelem zdravotních služeb.

 

Pro využívání Služeb je nutné se registrovat na webovém portálu www.topdoktor.cz a vytvořit si zákaznický účet. Neregistruje-li se Klient samostatně před uzavřením Smlouvy, jak je definována níže, prostřednictvím registračního formuláře, tak mu Společnost vytvoří zákaznický účet automaticky při uzavření první Smlouvy na základě údajů vyplněných v rezervačním formuláři. Samotná registrace a vedení zákaznického účtu je zdarma a nezavazuje Klienta k uzavření Smlouvy (registruje-li se samostatně bez uzavření Smlouvy), případně k uzavření další Smlouvy (proběhne-li registrace automaticky při uzavření první Smlouvy).

 

Klient uzavře smlouvu o poskytnutí Služeb se Společností na základě těchto VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy (dále společně jako „Smlouva“) když kumulativně splní všechny následující podmínky: i) prostřednictvím rezervačního formuláře na portálu www.topdoktor.cz si zarezervuje konkrétní termín vyšetření nebo konzultace u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb a poskytne Společnosti požadované údaje, které jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy a pro využití Služeb Společnosti, ii) vyjádří souhlas se zněním VOP. Úplné znění VOP pro Klienty je dostupné na webové stránce Společnosti www.topdoktor.cz a je nedílnou součástí potvrzení o úspěšné rezervaci na portálu, které je Klientovi zasíláno na emailovou adresu, kterou uvedl při rezervaci.

 

 

 

Klient má výlučně na bázi dobrovolnosti možnost využít placených technických služeb Společnosti poskytovaných prostřednictvím Aplikace. Společnost zdůrazňuje, že nikdo není nucen využívat Služby Společnosti. K placeným technickým službám je oprávněn Klient přistoupit, má-li zájem o komplexní management jeho návštěvy u poskytovatele zdravotních služeb nebo o online konzultace. Souhlasem s těmito VOP Klient bere na vědomí, že Společnost a ani poskytovatel zdravotních služeb nepodmiňují objednání k vyšetření a ani poskytnutí zdravotní péče ze strany poskytovatele zdravotních služeb využitím placených technických služeb Společnosti, přičemž Klient je oprávněn se objednat k vyšetření přímo u poskytovatele zdravotní péče za podmínek jím stanovených (např. přímo telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotní péče, osobně jej navštívit, využít služeb jiných portálů).

 

Čl. 2. Licence

Aplikace je autorským dílem Společnosti. Aplikace je volně přístupná na www.topdoktor.cz, která Klientovi umožňuje za podmínek stanovených těmito VOP nakládat s Aplikací s cílem využívat Služby. Klient není oprávněn jakkoli zasahovat do Aplikace nebo ji jakkoli měnit, či využívat k jiným účelům než pro využívání Služeb. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

 

Čl. 3. Management pacienta

Management pacienta poskytuje Klientovi přehled volných termínů v rámci interaktivního online kalendáře prostřednictvím Aplikace. Management pacienta v sobě zahrnuje možnosti výběru volného termínu registrovanému Klientovi, který poskytl Společnosti požadované údaje a zaplatil prostřednictvím platebních bran vybraných bank v Aplikaci Společnosti za Službu. Společnost neodpovídá za nevyužití již zaplacené Služby ze strany Klienta ani za neuskutečnění návštěvy z důvodu ze strany lékaře. V případě, že lékař prostřednictvím internetového portálu www.topdoktor.cz oznámí nepřítomnost v čase na již zaplacený termín Klienta, Klientovi vzniká nárok bezplatného výběru jiného volného termínu lékaře, který si může zvolit přes své konto pacienta.

 

Čl. 4. E-mail notifikace

E-mail notifikace informuje pacienta o úspěšné rezervaci termínu. Pro funkci emailové notifikace o úspěšné rezervaci termínu, je Klient povinen nepřetržitě zajistit: a) přístup k definované elektronické adrese Klienta (e-mailu) a definovanému telefonnímu číslu, b) dostatečnou kapacitu emailové schránky příjemce minimálně 2MB, c) průchodnost elektronické pošty a SMS Společnosti přes jakékoli filtry emailové schránky Klienta, d) aktuálnost, úplnost a správnost údajů Klienta poskytnutých Klientem na portálu, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby, e) průchodnost a dostupnost služby, protokolu či jiného technického zabezpečení, které je potřebné pro přenos a ukládání obsahu . Společnost neodpovídá za nedoručení obsahu nebo doručení neúplného obsahu nebo jeho příloh z důvodu: a) poruch na komunikační trase při použití internetu nebo mobilní sítě b) nemožnosti připojení Klienta k síti internet nebo na mobilní síť, c) zpřístupnění přihlašovacích údajů do uživatelského profilu Klienta na portálu jiné osobě.

 

Čl. 5. Konto pacienta

Konto pacienta umožňuje registrovanému Klientovi využití Služeb přehledu zrealizovaných a plánovaných vyšetření, a to podle nastavených kritérií nebo podle zpracovaných informací. Evidence zrealizovaných a plánovaných vyšetření je dostupná v kontě Klienta v Aplikaci Společnosti. Klient je povinen chránit přihlašovací údaje k uživatelskému profilu Klienta před ztrátou, poškozením, zpřístupněním jiné osobě nebo jejich zneužitím. Za škody způsobené Klientovi v důsledku porušení tohoto ustanovení Společnost nenese odpovědnost. Klient je povinen při vyplňování registračního či rezervačního formuláře uvést pravdivé údaje. Pro Společnost jsou závazné údaje, které jsou uvedeny v uživatelském profilu Klienta v době uzavření Smlouvy se Společností.

 

Čl. 6. Služby zákaznické podpory

Služba zákaznické podpory umožňuje registrovanému Klientovi, který poskytl Společnosti požadované údaje a zaplatil prostřednictvím služby platebních bran vybraných bank za Službu, asistenci při změně volného termínu Klienta nebo zrušení termínu.

 

Čl. 7. Hodnocení lékařů

Hodnocení lékařů umožňuje registrovanému Klientovi přidat hodnocení lékaře, kterého navštívil. Přidání hodnocení lékaře Klientem je na dobrovolné bázi. Hodnocení lékaře nesmí obsahovat vulgarismy, lži a příčit se dobrým mravům. Klient bere na vědomí, že Společnost je oprávněna smazat hodnocení porušující tyto VOP a rovněž lékař je oprávněn zveřejněný názor ze svého profilu vymazat v souladu s právem na ochranu osobnosti nebo využít právo na odpověď. Společnost nenese odpovědnost za pravdivost a správnost přidaného hodnocení lékaře Klientem. Využívat Služby, a tedy i přidávat hodnocení lékařů, mohou pouze registrovaní Klienti, čímž je zajištěna autenticita hodnocení. Služba hodnocení lékařů je bezplatná. Služba hodnocení lékařů není hodnocením kvality a bezpečí zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

 

Čl. 8. Online konzultace

Součástí Aplikace je komunikační platforma Společnosti, která umožňuje komunikaci mezi Klientem a konzultantem, kterým je lékař nebo zdravotnický pracovník, přičemž konzultant poskytuje pouze doporučení, která Klient není povinen dodržovat. Poradenství je založeno na informacích získaných popisem Klientova zdravotního stavu. Online konzultace mají pouze informativní charakter a za žádných okolností, nemohou být považovány za náhradu osobního lékařského vyšetření a diagnostiky prováděné lékaři nebo jiným zdravotnickým pracovníkem na základě vyšetření a standardních lékařských postupů. Online konzultace není alternativou k návštěvě lékaře ani k volání na linku záchranné zdravotní služby a v žádném případě nenahrazuje osobní návštěvu lékaře ani lékařskou službu první pomoci a ani záchrannou zdravotní službu. Informace prostřednictvím online konzultací nejsou určeny pro případy kritických situací, resp. případy, kdy je třeba vyhledat lékařskou pohotovost. V případě potřeby lékařské pomoci, ošetření nebo určení diagnózy je Klient povinen kontaktovat lékaře, resp. poskytovatele zdravotních služeb.

 

Čl. 9. Cena za služby, platební podmínky a zrušení objednávky

O ceně za Služby je Klient informován ještě před uzavřením Smlouvy při vyplňování rezervačního formuláře ve vztahu ke konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb. Společnost je oprávněna měnit cenu Služeb, přičemž změna je účinná prvním dnem od zveřejnění na portálu www.topdoktor.cz. Cenu za poskytnuté Služby se Klient zavazuje zaplatit prostřednictvím platebních bran vybraných bank nebo platebních karet na web stránce Společnosti v měně CZK, ve výši uvedené v rámci konkrétního uživatelského profilu. Cena se může lišit v závislosti od rozsahu poskytovaných Služeb. Podkladem pro zaslání notifikačního e-mailu je zrealizování platby prostřednictvím služby platebních bran vybraných kartových společností nebo bank na web stránce Společnosti. Jako doklad o zaplacení slouží doklad dostupný v kontě pacienta. Uzavřením Smlouvy uděluje Klient Společnosti souhlas, aby všechna potvrzení o zrealizovaných platbách za používání Služby byla vydávána ve formě notifikačního e-mailu a zasílána na e-mailovou adresu Klienta nebo formou notifikační SMS na telefonní číslo zadané v rámci registrace. Poskytovatel zdravotních služeb zašle Klientovi daňový doklad (fakturu) k provedené platbě za Službu pouze na výslovnou žádost Klienta. 

 

Zrušení rezervace termínu je možné nejpozději 48 hodin před sjednaným termínem návštěvy lékaře. Společnost si za zrušení objednávky z důvodu na straně Klienta do 48 hodin před sjednaným termínem účtuje poplatek ve výši 120,- Kč, který slouží k úhradě transakčních nákladů Společnosti a provozovatelů platebních bran spojených s přijetím platby a odesláním platby na účet Klienta. V případě zrušení objednávky z objektivních příčin nás můžete kontaktovat na info@topdoktor.cz. Společnost si za změnu termínu objednávky z důvodu na straně Klienta účtuje poplatek ve výši 100,- Kč. Přijaté platby od Klientů jsou evidovány na účtu platební brány a vedle úplaty náležející Společnosti za poskytnutí Služby, tj. vlastních prostředků Společnosti, v sobě zahrnují i odměnu náležející poskytovateli zdravotních služeb za poskytnutí Služby, tj. cizí prostředky, které Společnost přijala na účet poskytovatele zdravotních služeb za Služby jím poskytnuté, a které mu následně odevzdá.

 

Čl. 10. Reklamace

V případě, že Služba a/nebo technická služba managementu pacienta, e-mail notifikace, konto pacienta či služba zákaznické podpory, nebyla poskytnuta dle dohodnutých podmínek ve Smlouvě a VOP má Klient práva z vadného plnění v souladu s § 1923 Občanského zákoníku.

 

Klient uplatní u Společnosti práva z vadného plnění podáním reklamace. Poskytnuté Služby lze reklamovat v průběhu jejich poskytování bez zbytečného odkladu poté, co se Klient o vadách Služby dozví, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí Služby na emailové adrese info@topdoktor.cz. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: a) Identifikace reklamujícího - jméno, příjmení, telefonní, e-mailový kontakt, identifikace reklamované Služby - odesílatel, adresát, datum odeslání, b) Důvod reklamace, c) požadovaný způsob řešení reklamace d) Jiné – ostatní údaje umožňující rychleji identifikovat případný vzniklý problém. Podání reklamace se nepovažuje za uplatnění práva na náhradu škody. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dní a začíná běžet dnem přijetí reklamace. V rámci reklamačního řízení může Společnost požadovat od Klienta další relevantní informace potřebné k šetření, přičemž se do lhůty pro vyřízení reklamace nezapočítává lhůta potřebná k doplnění těchto informací. Rozhodnutí o reklamačním řízení zašle Společnost na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v reklamaci. Za opodstatněnou se považuje každá reklamace, kdy Společnost nepostupovala v souladu s těmito VOP. Pokud Společnost nedodrží lhůtu pro vyřízení reklamace, tato se považuje za opodstatněnou a Klientovi vznikají nároky z vadného plnění.

 

V případě, že byla Služba poskytnuta vadně, má Klient právo na bezplatné odstranění této vady Služby nebo na přiměřenou slevu z ceny Služby. Nelze-li vadu Služby odstranit a tato vada brání řádnému užívání Služby, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny Služby nebo na odstoupení od Smlouvy.

 

Klient jako spotřebitel má právo obrátit se na Společnost se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Společnost vyřizuje reklamaci nebo pokud se domnívá, že Společnost porušila jeho práva. Klient má právo zaslat stížnost rovněž přímo poskytovateli zdravotních služeb na adresu tohoto poskytovatele uvedenou v jeho profilu v rezervačním formuláři.

 

Orgánem dozoru nad plněním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) je Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/kontakty-inspektoraty/).  

 

Společnost tímto informuje Klienta, který je spotřebitelem, že nepovede-li se spor vyřešit napřímo mezi Klientem a Společností, má Klient právo využít mechanismus alternativního řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d násl. Zákona o ochraně spotřebitele. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž kontaktní údaje nalezne na www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Klient potvrzuje, že mu Společnost předem prostřednictvím těchto VOP a internetové stránky www.topdoktor.cz, poskytla veškeré informace ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku.

 

Čl. 11. Odpovědnost za škody

Společnost neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezporuchového provozu a zabezpečení systému portálu, Aplikace a Služby. Společnost není odpovědná za žádné škody, které vzniknou v důsledku používání portálu, Aplikace a Služby v rozporu s právními předpisy nebo těmito VOP, neoprávněného přístupu, neschopnosti nebo nemožnosti používat portál, Aplikaci a Službu. Společnost neodpovídá za způsobenou škodu, nezrealizování Služby v dohodnutém čase nebo nezrealizování Služby vůbec v důsledku existence okolnosti vyšší moci na straně lékaře či Společnosti nebo v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost. Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, nelze-li rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, pokud trvá překážka, se kterou jsou tyto povinnosti spojeny. Klientovi nenáleží náhrada za ušlý zisk.

 

Společnost nenese žádnou odpovědnost za splnění povinnosti poskytovatelem zdravotních služeb, dále za případnou újmu způsobenou Klientovi v důsledku porušení povinnosti poskytovatelem zdravotních služeb, za kvalitu služeb ani za následky poskytnutí nebo neposkytnutí služeb poskytovatelem. Společnost nenese odpovědnost vůči Klientovi, pokud se návštěva u poskytovatele zdravotních služeb nekonala z příčin, které byly na straně poskytovatele. Společnost také nenese odpovědnost vůči poskytovateli, pokud se návštěva u něj nekonala z příčin, které byly na straně Klienta.

 

Společnost nenese odpovědnost za správnost údajů a jakéhokoliv jiného obsahu poskytnutého nebo zveřejněného o zdravotnickém pracovníkovi, o poskytovateli zdravotních služeb, tak i za údaje uvedené Klientem.

 

Společnost nenese odpovědnost za přerušení přístupu ke své webové stránce, Aplikaci a Službám na nich nabízeným z důvodu nezávislých na její vůli, a to zejména z důvodu na straně poskytovatele internetových služeb. Společnost si vyhrazuje právo dočasně přerušit přístup k systému portálu, Aplikace a Služby z důvodu jeho úprav či oprav.

 

Klient souhlasí s tím, že je rezervace učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese Společnost žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady Klienta související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění rezervace jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Klient používá.

 

 

Čl. 12. Důvěrné informace

Každá strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jí byly poskytnuty nebo které jinak získala v souvislosti se Smlouvou. Informace a údaje o Službách poskytnutých nebo poskytovaných, kromě informací statistického charakteru, z nichž nevyplývá, kdo byl Klientem, včetně obsahu Služby, jsou důvěrné. Každý, kdo přijde do styku s takovými údaji/informacemi je povinen zachovávat mlčenlivost a zabránit, aby se s nimi seznámila jiná osoba.

 

Čl. 13. Ochrana osobních údajů a cookies

Bližší informace naleznete v sekci Osobní údaje a cookies.

 

Čl. 14. Další ujednání

V případě neoprávněného užívání uživatelského profilu nebo přihlašovacího jména a hesla Klienta je Klient povinen toto neprodleně oznámit Společnosti. Klient v plném rozsahu odpovídá za jakékoli činnosti realizované pod jeho přihlašovacím jménem a heslem v uživatelském profilu. Použití Služby pro jiný účel, než je vymezený ve Smlouvě, je zakázáno. Klient prohlašuje, že Službu nebude používat pro účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a těmito VOP. Veškerá komunikace a jakékoli právní úkony směřující k založení, změně nebo ukončení právních vztahů, které souvisejí s používáním Aplikace nebo se Smlouvou, včetně těch, které vyžadují písemnou formu, budou uskutečněny prostředky dálkové komunikace, konkrétně prostřednictvím elektronické pošty, a to i bez elektronického podpisu. Společnost si vyhrazuje právo oznamovat jakékoli skutečnosti související s poskytováním Služby prostřednictvím elektronické pošty na primární elektronickou adresu uvedenou Klientem v uživatelském profilu. Klient může zasílat elektronickou poštu Společnosti na emailovou adresu info@topdoktor.cz. Elektronická pošta se považuje za doručenou dnem následujícím po dni jejího odeslání na emailovou adresu podle tohoto odstavce. 

 

K řešení sporů vzniklých mezi Společností a Klientem ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou příslušné obecné soudy České republiky. Právní vztahy mezi Společností a Klientem se řídí právním řádem platným a účinným na území České republiky.

 

Čl. 15. Platnost smlouvy

Klient může Smlouvu ukončit odstoupením od Smlouvy i bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to zasláním formuláře na e-mailovou adresu info@topdoktor.cz. Vzor formuláře je dostupný zde. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud oznámení o odstoupení bylo Společnosti zasláno v poslední den 14 denní lhůty.

 

Klient nemůže od Smlouvy odstoupit v případě, že Služby už byly v plném rozsahu poskytnuty. Uzavřením Smlouvy Klient souhlasí se započetím poskytování Služby před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy a bere na vědomí, že poskytnutím plnění zaniká jeho právo na odstoupení od Smlouvy. Došlo-li v okamžiku odstoupení k částečnému plnění, uhradí Klient poměrnou část sjednané ceny Služby poskytnutou do okamžiku odstoupení od Smlouvy dle druhého odstavce článku 9 těchto VOP (poplatek za zrušení termínu).

 

Společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností, pokud Klient: a) se dopustí jakéhokoli porušení povinnosti ze Smlouvy nebo z těchto VOP, které se podle těchto VOP považuje za podstatné porušení Smlouvy, b) nastanou jiné důvody pro odstoupení od Smlouvy podle právních předpisů České republiky.

 

Čl. 16. Závěrečná ustanovení

 

Vztahy Společnosti a Klienta se řídí těmito VOP, obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky, a to v uvedeném pořadí. V případě, že mezi Společností a Klientem je uzavřena zvláštní smlouva o poskytování služeb, platí v případě odlišnosti ustanovení mezi zvláštní smlouvou a těmito VOP úprava sjednaná mezi Společností a Klientem ve zvláštní smlouvě o poskytování služeb.

 

V případě, že jakékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení VOP, pokud to nevylučuje ve smyslu obecně závazných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení.

 

Společnost je oprávněna změnit nebo zcela nahradit tyto VOP (dále „změna“). Tuto změnu Společnost zveřejní elektronicky a/nebo zveřejněním v zasílaném obsahu spolu s určením její platnosti a účinnosti. Provedenými změnami nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly za předchozího znění VOP. Uzavřením Smlouvy Klient souhlasí s VOP ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy. Používáním portálu a Aplikace Klient bez výhrad přijímá tyto VOP, které jsou pro Klienta v plném rozsahu závazné. Používání portálu, Aplikace a Služby je dobrovolné. Pokud Klient nesouhlasí s jakýmkoli ustanovením těchto VOP nebo jejich pozdější úpravy je povinen okamžitě ukončit používání portálu, Aplikace a Služby. Společnost zveřejní VOP na portálu www.topdoktor.cz. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na portálu www.topdoktor.cz.